سامانه آنلاین فیش حقوقی

سامانه انلاین فیش حقوقی شامل چهار مورد:

1_مشاهده آنلاین فیش حقوقی ماه جاری

2-مشاهده سوابق فیش حقوقی

3_امکان چاپ فیش حقوقی

4_ثبت و پیگیری آنلاین اعتراض نسبت به مبالغ فیش حقوقی